Toetredingscriteria

Context
Het gezamenlijke en verbindende doel van de deelnemende publieke dienstverleners aan HPV is dat ze zich, naast het afleggen van verantwoording aan een opdrachtgevende minister en/of een minister verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de publieke dienstverlener, ook willen verantwoorden aan klanten, gebruikers, doelgroepen, belanghebbenden en de maatschappij over hun handelen en over de kwaliteit van hun dienstverlening. Ondertekenaars van het Handvest hebben de intentie zich publiek te verantwoorden naar de waarden, zoals die in het handvest zijn beschreven.

Deze waarden zijn kwaliteit, prijs/prestatie, responsief handelen, participatie en transparantie. De leden van HPV hebben deze waarden geoperationaliseerd in het ' Tastbaar Arrangement' en hebben gezamenlijk de Code Goed Bestuur opgesteld. Deze code is een 'vertaling' van de bekende Code Tabaksblat c.q. Code Frijns voor het bedrijfsleven naar de situatie voor publieke dienstverleners.

De criteria voor de toetreding van nieuwe leden worden afgeleid van de hierboven omschreven context.

Criteria

  • De toetredende organisatie onderschrijft publiek de waarden van het Handvest, mede blijkend uit brondocumenten zoals jaarstukken en beleidsplannen;
  • De toetredende organisatie heeft een relatie met burgers en bedrijven en heeft de wil en de mogelijkheid om invulling te geven aan de waarde van responsief handelen en participatie;
  • De toetredende organisatie heeft de wil en de mogelijkheid om te voldoen aan de beginselen van de Code Goed Bestuur volgens het principe 'comply or explain';
  • De toetredende organisatie heeft de bereidheid om zich te ontwikkelen op het terrein van publieke verantwoording en is bereid om zijn ervaringen en werkwijzen met de andere leden te delen en om van elkaar te leren;
  • De toetredende organisatie is bereid om zich binnen drie jaar na toetreding tot HPV te onderwerpen aan een externe visitatie zoals die periodiek wordt uitgevoerd. Tot de eerste visitatie is de organisatie aspirant-lid. Wanneer uit de visitatie blijkt dat de organisatie nog onvoldoende in staat is te voldoen aan de beginselen uit het handvest of de Code Goed Bestuur, kan het Visitatiecollege aanbevelen het aspirant-lidmaatschap nog niet om te zetten in een lidmaatschap;
  • HPV streeft naar diversiteit in het ledenbestand. Spreiding over taakdomeinen, schaalgrootte en rechtspersoon (publiek/privaat) blijft gewenst.

 
Tot slot
Indien een organisatie interesse heeft om toe te treden tot HPV zal er altijd sprake kunnen zijn van een vrijblijvende uitwisseling van informatie. Mededelingen met betrekking tot het lidmaatschap vanuit HPV hebben pas status na goedkeuring van het aspirant-lidmaatschap door de HPV vergadering.

Mocht u interesse hebben in lidmaatschap van HPV dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Kaspar van den Ham.