RDW

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW  beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Taken die de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uitvoert. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten met als missie: RDW, partner in mobiliteit.  

Wettelijke taken

De RDW heeft vier belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:

  1. Toelating: Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt.
  2. Toezicht en controle: Toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
  3. Registratie en informatieverstrekking: Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
  4. Documentafgifte: Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.


Maatschappelijke context 

De RDW dient het publiek belang. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de RDW bij aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het gebied van mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu. Met de informatie uit de registers, de kennis van de voertuigtechniek, ICT en internationale regelgeving speelt de RDW in op brede maatschappelijke behoeften. Dit geldt rijksbreed. Naast samenwerking met het ministerie
van IenM werkt de RDW intensief samen met ketenpartners in de belasting, de handhaving, de veiligheid en de rijbewijsketen. Ook mondiaal treedt deze verbreding op. Europese en mondiale regelgeving en samenwerking op het gebied van mobiliteit en gegevensuitwisseling tussen staten nemen toe. De activiteiten van de RDW op dit gebied steunen deze ontwikkelingen.  

De RDW is via HPV in september 2003 en januari 2009 gevisiteerd.

www.rdw.nl
 

Visitatierapport RDW 2003

Visitatierapport RDW 2009