Het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Ook verstrekt het Kadaster gegevens over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen. 

Jaarlijks levert het Kadaster ruim 19 miljoen informatieproducten aan het notariaat, makelaardij, overheid, financiële instellingen, de geo-sector en particulieren. Productlevering en gegevensverwerking vinden grotendeels online plaats. Het Kadaster beheert en levert digitale, kadastrale en topografische basiskaarten, ook ten behoeve van het referentiesysteem voor geografische plaatsbepaling. Het Kadaster treedt op als onafhankelijk adviseur bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke vraagstukken. Internationaal opereert het instituut als adviseur voor het afstemmen van Europese geo-informatie en het inrichten van kadastrale registraties. 

Het Kadaster voert zijn taken uit in het belang van de rechtszekerheid en de geo-informatievoorziening. Deze taken worden beschreven in een aantal wetten, met name de Kadasterwet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Naast deze wetten vormt de Organisatiewet Kadaster het kader voor de juridische en bestuurlijke status van het Kadaster.

In 2002 en in 2009 is het Kadaster door het Visitatiecollege van HPV gevisiteerd. 

Bekijk visitatierapport Kadaster 2009.
Bekijk visitatierapport Kadaster 2002.

www.kadaster.nl