DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en - regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. 

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma's, beheren Diplomabank
  • Organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens
  • Verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • Fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland


Vanaf januari 2010 maken de IB-Groep en CFI onderdeel uit van DUO. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk. De IB-Groep is in maart 2003 en CFI in januari 2009 door het Visitatiecollege van HPV gevisiteerd. 

Bekijk visitatierapport IB-Groep.
Bekijk visitatierapport CFI.

www.duo.nl