Visitaties; toetsing van het handvest tot 2012

Visitatie; hoe dat ging
Tot 2012 kende HPV een visitatie als toets op het volgen van de principes uit ons Handvest. Ondertussen is na een ontwikkeltraject, een pilot en een try-out een nieuwe toets; de handvesttoets ontwikkeld. Deze handvesttoets zal vanaf 2016 regelmatig plaatsvinden. 

Om de historie van de HPV visitatie te bewaren, wordt hieronder de werkwijze van de visitatie geduid en alle visitatierapporten gepubliceerd.

Werkwijze
De aangesloten leden nodigen het Visitatiecollege uit voor een visitatie. Onderwerp van de visitatie is de wijze waarop het zelfstandig bestuursorgaan zijn publieke verantwoording organiseert en daaraan invulling geeft. De visitatie berust enerzijds op vertrouwen in de 
integriteit van de door het zelfstandig bestuursorgaan verstrekte informatie. Anderzijds op de eigen waarneming van de visitatoren. Het college vraagt voorafgaand aan de visitatie zo nodig aanvullende documenten op en het formuleert eigen ‘verbazingen’ en (aanvullende) vragen. Het college informeert het zelfstandig bestuursorgaan over de onderwerpen waarin zij zich nader wil verdiepen via gesprekken met sleutelfiguren of via extern diepteonderzoek.

De visitatie
De visitatie start met een gesprek tussen het college en het bevoegd gezag van het zelfstandig bestuursorgaan over beider observaties. Het zelfstandig bestuursorgaan geeft de gesprekspartners van het Visitatiecollege van te voren de beschikking over een zelfevaluatie, die is ingebed in de reguliere cyclus van sturing, beheersing en verantwoording. Het college spreekt vervolgens met sleutelfiguren in en buiten de organisatie. De gevisiteerde organisatie zorgt ervoor dat de gesprekspartners in ieder geval van MT- of bestuurlijk niveau zijn. Het college vormt zich een oordeel op basis van de verkregen informatie en informeert het bevoegd gezag over zijn bevindingen en doet aanbevelingen. Het zelfstandig bestuursorgaan wordt in staat gesteld tot wederhoor voordat de bevindingen en aanbevelingen van het college schriftelijk worden vastgelegd. De bevindingen en aanbevelingen van het college zijn openbaar. Iedere organisatie wordt tenminste eens in de vier jaar gevisiteerd, op verzoek van de organisatie vaker.
 

SVB (september)

UWV (maart)

RDW (oktober)

Kadaster 2 (februari) (100,36 KB)

CFI (januari) (138,75 KB)

CVZ (maart) (76,51 KB)

SBB (april) (102,00 KB)

SVB (januari) (110,58 KB)

RDW (december 2003) (53,91 KB)

IB-groep (maart) (56,07 KB)

Kadaster (november) (173,84 KB)

COA (september) (201,01 KB)