WRR beveelt HPV manier van werken aan voor governance ontwikkeling semipublieke sector

WRR rapport "Van tweeluik naar Driehoeken, versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties"
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft 27 mei 2014 een rapport gepubliceerd waarin de ontwikkeling van betere interne governance voor organisaties in de semipublieke sector wordt geanalyseerd en er aanbevelingen worden gedaan aan organisaties, politiek en toezichthouders.

HPV wordt in dit rapport als een voortrekker gezien op het gebied van de ontwikkeling van interne checks and balances; standaarden en werkvormen voor goede governance bij (semi)publieke organisaties.

Daarnaast wordt in het rapport zeer uitvoerig ingegaan op de rol die belanghebbendne cq stakeholders zouden moeten hebben in de checks and balances van semipublieke organisaties. iets dat de kern vormt van het lidmaatschap van HPV en van de governance zoals deze door de leden van HPV wordt voorgestaan. Dit belangrijke punt in de governance van HPV leden krijgt met de introductie van de nieuwe Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners die nu door HPV in een samenwerking van de leden van HPV met Business Universiteit Nijenrode, Radboud Universiteit in ontwikkeling is een pregnantere rol dan voorheen.

"Het is verstandig dat verenigingen van interne toezichthouders met elkaar extra gaan investeren in het ontwikkelen van standaarden en werkvormen, meer gaan experimenteren met ‘best practices’ en daarover kennis gaan uitwisselen. Daarbij kan het zinvol zijn om met enkele voorlopers een ‘kopgroep’ te vormen, naar analogie van de Handvestgroep publieke verantwoording.

Branche- of beroepsorganisaties kunnen daarnaast criteria voor effectieve en passende interne checks and balances opnemen in hun branchecodes en die criteria gebruiken bij het visiteren van hun leden. Wat opvalt aan de huidige governancecodes van brancheorganisaties voor semipublieke instellingen is dat de principes voor de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht gedetailleerd zijn uitgewerkt, maar dat de invulling van de tegenmacht door derde partijen erg beperkt is." Blz 77, Van Tweeluik naar Driehoek, WRR, mei 2014