Raden van Toezicht publieke media op grotere afstand van de politiek

17 juli 2017

 

De consultatieronde voor een "wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, aanpassing van het standaardprogrammapakket" is deze week gestart.

Vanuit governance principes valt één deel van deze lange titel op. Namelijk de modernisering van procedures voor benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet geregelde organisaties.

De modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties.

- Het voorstel gaat over de raden van toezicht van NPO, RPO, NOS en NTR en over de besturen van het Commissariaat en het Stifo (deze laatste vallen onder de Kaderwet ZBO’s en hebben geen raad van toezicht). Het voorstel leidt ertoe dat de Minister leden van de raad van toezicht uitsluitend op advies van de raad van toezicht benoemt. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de wervings- en selectieprocedure die leidt tot het advies. De Minister kan het advies alleen marginaal toetsen, dat wil zeggen dat hij er alleen van kan afwijken op basis van in de wet limitatief beschreven weigeringsgronden.

- Voor de besturen van het Commissariaat en het Stifo betekent het voorstel dat benoeming daarvan door de Minister uitsluitend gebeurt op voordracht van de besturen.

- Het verwachte effect is dat de politiek meer op afstand komt te staan bij de benoemingen.

Het Ministerie van OCW wil een grotere afstand van de politiek van de benoemingen van leden van raden van toezicht én genoemde besturen. De volgende én logische stap om raden van toezicht bij de in de mediawet vallende ZBO's her in te voeren, wordt helaas niet voorgesteld. Dat is een gemiste kans.

Er is nu immers een verontrustende lacune in het interne toezicht van deze belangrijke maatschappelijke organisaties. Daarbij verzet de Kaderwet ZBO'S zelf zich niet tegen het invoeren van een raad van toezicht bij een ZBO. Het is ongelukkig en onderliggend beleid van het Ministerie van BZK dat daar een vanuit governance principes beperkende rol speelt. Tijd om die lacune in het interne toezicht aan te pakken.

Op basis van deze consultatieronde is er een ingang maar in het verlengdeén aanvullend daaraan is er ook een ingang op basis van de tweede wettelijke vijfjaarlijkse evaluatie Kaderwet ZBO’s die onlangs is gestart. De eerste 98 vragen die het Ministerie van BZK in het kader van deze evaluatie heeft gesteld, liggen nu bij de verschillende ministeries en ook bij het Ministerie van OCW voor.

Aan de belanghebbenden in en rond de mediasector om naar én samen met het Ministerie van OCW in actie te komen en op beter intern toezicht en dus herinvoering van competente raden van toezicht aan te dringen.

Meer over de consultatieronde "Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, aanpassing van het standaardprogrammapakket en enkele technische verbeteringen, onder meer voor taken van het Commissariaat voor de Media" leest u hier.