Nieuw Beheer en Toezichtkader semipublieke sector

MINISTERIE VAN FINANCIËN PRESENTEERT HPV GEÏNSPIREERD NORMENKADER VOOR BEHEER EN TOEZICHT INSTELLINGEN MET EEN PUBLIEK BELANG

Aanleiding
Het ministerie van Financiën en ook het ministerie van Economische Zaken wensen ten aanzien van de verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties beheer en toezicht op dezelfde wijze te organiseren als hoe dit in de nabije toekomst in de semipublieke sector georganiseerd wordt. Beide nog onderscheiden groepen van instellingen (verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties en semipublieke instellingen) worden onder één noemer gevangen: instellingen met een publiek belang. In het debat in de Eerste Kamer over het POC rapport op 21 januari jongstleden bleken ministers Dijsselbloem en Kamp voorstanders van dit beheer en toezichtkader. Juist ook voor het gebruik door verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties. De Algemene Rekenkamer heeft 20 maart aan de Eerste en Tweede Kamer te versturen brief over 'Bestuur op Afstand' haar positieve standpunt ten opzichte van dit normenkader ingenomen. Deze brief treft hieronder aan.

Dit nieuwe beheer en toezichtkader komt mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Behoorlijk Bestuur; de commissie Halsema ten aanzien van het denken over beheer en toezicht in de semipublieke sector en dus ook op verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties. Een nadere bespreking van dit rapport vindt u elders op deze website. Een verwijzing treft u onderaan deze pagina aan.

Maar ook verschillende incidenten bij onder andere woningbouwcorporaties waar extern en intern toezicht bijvoorbeeld slecht georganiseerd waren of met een verkeerde focus werkten, hebben bijgedragen aan de urgentie om tot dit beheer en toezichtkader te komen.

Het ministerie van Financiën heeft op basis van een analyse van verschillende governancecodes uit de semipublieke sector waaronder onze HPV Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners een normenkader voor extern toezicht en een normenkader voor intern beheer en toezicht geformuleerd: het 'gemeenschappelijk normenkader voor goed financieel beheer en een kaderstelling voor extern financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen', Kamerstuk 33822-1. Onze aandacht gaat vooral uit naar het normenkader voor intern beheer- en toezicht.