Circulaire W&R Governance ZBO's

Deze maand is een circulaire verschenen waarin W&R naar de departementen toe enige richting geeft hoe de governance met ZBO's in te richten. 

Het goede van de circulaire is dat het de scheiding van de rollen "eigenaar, "opdrachtgever" en "toezichthouder" benadrukt. Het stelt ook de scheiding van de verantwoordelijkheden tussen Minister en ZBO scherp. Dit ook conform de brief van Minister Plasterk over het horen van ZBO bestuurders in de Tweede Kamer.

De circulaire laat verder helaas weinig ontwikkeling zien van denken vanuit W&R over governance van ZBO's. Het herhaalt oude standpunten en laat belangrijke rapporten over borging van publiek belangen van WRR, een parlementair onderzoek van de Eerste Kamer en de kabinetsstandpunten daarover links liggen. Het negeert kabinetsbrief van 28 november 2014 over de borging van publieke belangen.

In de circulaire wordt een vorm van Audit Committee (AC) geïntroduceerd als een losstaand toezichtsorgaan van het bestuur. Een nogal vreemde creatuur die in governancedenken over complexe organisaties op deze wijze geen plek kent. Niet duidelijk is bijvoorbeeld hoe de verantwoordelijkheden van die AC en de daarmee samenhangende aansprakelijkheid kan worden geregeld. 

Daardoor kan er tevens een "toezichtsfiguur" gecreëerd worden die wel heel erg specifiek en vaag is. De aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om juist het toezicht van ZBO's meer te stroomlijnen en te harmoniseren zoals door WRR en ook Ministers Dijsselbloem en Kamp worden bepleit, wordt hier helaas in de wind geslagen.

Kortom, er lijkt licht te bestaan tussen wat WRR, ROB en Eerste Kamer, de ministeries van EZ, Financiën en ook BZK de afgelopen tijd over governance van onder andere ZBO's hebben gepubliceerd en deze W&R circulaire.
 

Brief van Minister Kamp over de Borging van Publieke Belangen in de semipublieke sector

Opvolging aanbevelingen Kaderwet ZBO's, Algemene Rekenkamer

W&R circulaire Governance ten aanzien van ZBO's