HPV Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Publiek Belang
Het publiek belang verbindt de leden van HPV. In dat licht werken onze leden met elkaar en continu aan het verbeteren van het bestuur van hun organisaties. In de verscheidenheid van de leden; verscheidenheid van wettelijke taken, doelen, werkomgevingen, hulpmiddelen, organisatiestructuren, rechtsvormen en positionering ten opzichte van de maatschappij en de Rijksoverheid. De code zorgt voor binding met elkaar door van elkaar te leren. Deze code stelt een gemeenschappelijke ambitie voor goed bestuur vast. Om daarmee goede dingen goed te doen.

Het is een innovatieve code die het besturen van publieke dienstverleners als uitgangspunt neemt en niet het toezicht daarop. Een bestuurscode die helpt bij het transparant navigeren van complexe publieke taken en (semi)publieke organisaties in onze snel veranderende maatschappij. Altijd in samenspraak met de omgeving van de organisatie.

De code helpt om de principes uit ons Handvest en om de aspecten van Goed Publiek Bestuur: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, legitimiteit, effectiviteit en efficiency en verantwoording te vertalen naar goed bestuur van onze organisaties.

Tegenkracht
Nieuw in deze bestuurscode is “Tegenkracht”. Hiermee wordt een intern werkende toezichtfunctie en adviesfunctie bedoeld die is opgebouwd uit aspecten die in het hoofdstuk “Tegenkracht” zijn genoemd. Een “Tegenkracht” in het kader van de gezamenlijke doelen en belangen van de organisatie. Strevend naar een goede interne samenwerking maar wel geëquipeerd om indien nodig, tegenkracht te bieden. Nieuw in de bestuurscode is ook de dialoog met belanghebbenden. Een vorm van participatie en transparantie, een vorm van borging van het publiek belang van onze organisaties die zijn oorsprong kent in ons Handvest.

Modelcode
Deze code is een modelcode. Op het niveau van de principes. Dit betekent conditio sine qua non dat er elk jaar uitleg dient te zijn over de invulling en operationalisering van de principes. Alleen zo is de opzet van een code in principes mogelijk. Alleen maar een “Pas toe” onder een principe is immers geen transparantie. Dat is geen publiek verantwoorden door de organisatie. Door de continue “Leg uit” kan tevens door een monitor, de Code Dialoog naar practices van de operationalisering van de principes gezocht worden. Practices die binnen HPV een gesprek entameren over wat goed bestuur van (semi) publieke organisaties betekent. Er ontstaat een leereffect bij de deelnemers aan dit gesprek. Daarbij is deze "leg uit" een eerste tentatieve stap naar een mogelijk geïntegreerd verslag.

Operationalisering Principes
Het is dus een code met de principes uit ons Handvest en principes van goed bestuur voor (semi)publieke organisaties, voor publieke dienstverleners. Het is aan de onderling zeer verschillende organisaties die deze code gebruiken om deze principes in hun specifieke situatie nader in te vullen. Om daarover in de organisatie, met hun belanghebbenden in de context van het eigen werkveld, de specifieke taken en doelen het gesprek over het goede bestuur aan te gaan. De afzonderlijke publicatie 'Handreikingen operationalisering principes Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners 2015’ (verder ‘Handreikingen’) is daarbij een richtinggevend hulpmiddel maar geen voorschrift. Het gaat om de principes, de handreikingen zijn een mogelijke route.

Deze code is een deel van het geheel van goede governance van (semi)publieke organisaties. In een cultuur van transparantie en dito gedrag creëert de organisatie de interne omgeving om deze code te laten werken. Deze code kan als startpunt gezien worden voor een route naar die gewenste transparante cultuur en het gedrag dat daar bij past.